Re - Entry Permit / Report 90 Days

 •  

 • Re - Entry Permit

 •  

 •  

 • (การขอเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทยอีก)

 •  
 • มีความประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก เมื่อท่านจะเดินทางออกนอกประเทศไทย และทุกครั้งที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศท่านต้องทำ Re-Entry ซึ่งมี 2 แบบ

  1. Single Re – Entry Permit คือ การขออนุญาตแล้วสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 1 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือมีระยะเวลาสั้นๆ ในวีซ่า

  2. Multiple Re – Entry Permit คือการขออนุญาตครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลาในวีซ่า เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี

  ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non - Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re - Entry เพราะเมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน ในกรณีที่ชาวต่างด้าวต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย จะต้องทำ Re – Entry มิฉะนั้นแล้ว Non- Immigrant “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลายเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ---------------------------------------------                                                
 
 
 
 
Report 90 Days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 
       
      วิธีการแจ้ง
                                                                                                                                         1.คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ                                                                                                2.คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ                                                                        3.คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน                                                                      4.คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท                                                                                                        5.กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตัวเอง                                                                                                                                                                                                                          1.หนังสือเดินทาง (Passport)                                                                                               2.ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)                                                     3.กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย     
 
 
 
                        
 
                 ทุกบริการเรารับ - ส่งเอกสารถึงลูกค้า ฟรี *
 

      ยินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน สายด่วนโทร. 091-9833883 Line ID : visa2829 ตลอดเวลา

             ลดความยุ่งยากของคุณ   ด้วยบริการของเรา

facebook : www.facebook.com/wethaivisahome

             E-mail : info@thaivisahome

 

                  
 
Visitors: 97,415