เอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

รายละเอียดเอกสาร ตท.1

        1.       แบบรับคำขอ  ตท.1  พร้อมใบแนบและรูปถ่ายนาด 3x4 เซนติเมตร  จำนวน 3 รูป

        2.       หนังสือรับรองการจ้าง  (ตามแบบที่กำหนด)
        3.       สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมา       แสดงได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)

        4.       สำเนาหนังสือเดินทาง

        5.       หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

1.  สถานประกอบการเอกชน

                 1.1   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย(ไม่เกิน 6 เดือน)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)  / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
                 1.2   สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ.01  หรือ  ภ.พ.20  ที่ระบุประเภทกิจการ  และ  ภ.พ.09  หากมีการเปลี่ยนแปลง
                 1.3   บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
                 1.4   สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง  ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว  หากแต่นายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องให้  Notary  Public  รับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
                 1.5   กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น  หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,       ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา,  ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว,        ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร  ฯลฯ
                 1.6   แผนที่และรูปถ่ายสถานประกอบการ 

 2.  โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

                2.1  หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
                2.2  สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11)  และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู  (สช.18)
                2.3  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน   ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ/ สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 3.  หน่วยงานราชการ

                หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล )โดยระบุชื่อคนต่างด้าวตำแหน่งงาน และระยะเวลา

 4.  มูลนิธิ หรือสมาคม 

                หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 5.  กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

                5.1  หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว  ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน  พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน  และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
                5.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน  6  เดือน)

 

หมายเหตุ

      (1)     เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย  ที่มีการรับรองความถูกต้อง
      (2)     สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

               -          เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)  หรือผู้รับมอบอำนาจ
               -          เอกสารของคนต่างด้าว  ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ  หรือผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเอกสาร ตท.3 
  
      ใช้ในกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอฯ  และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

      1.       แบบรับคำขอ  ตท.3  พร้อมใบแนบและรูปถ่ายนาด 3x4 เซนติเมตร  จำนวน  3  รูป
      2.       หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
      3.       หนังสือรับรองการจ้าง  (ตามแบบที่กำหนด)
      4.       สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้  ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
      5.       สำเนาหนังสือเดินทาง(เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)
      6.     แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน  (ตท.10)  หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

(โดยพิจารณาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ พ.ศ.2547)

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 

                 1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย(ไม่เกิน 6 เดือน)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)  / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
                 2.  สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ.01  หรือ  ภ.พ.20  ที่ระบุประเภทกิจการ  และ  ภ.พ.09  หากมีการเปลี่ยนแปลง
                 3.  บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
                 4.  สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง  ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว  หากแต่นายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องให้  Notary  Public  รับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
                 5.  กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น  หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,       ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา,  ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว,          ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร  ฯลฯ
                 6.  แผนที่และรูปถ่ายสถานประกอบการ 

 

รายละเอียดเอกสาร ตท.5  (ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน)

        คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว  มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ  ดังนี้

(1)  กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน  เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับดังนี้

         1.  แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
         2.  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  พร้อมสำเนา
         3.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  พร้อมสำเนา
         4.  เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
         5.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง)  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ             

     เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
         1.  สถานประกอบการเอกชน

                1.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย(ไม่เกิน 6 เดือน)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)  / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
                1.2  บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว 

         2.  โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

                2.1  หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
                2.2  สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11)  และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู  (สช.18)
                2.3  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

         3.  หน่วยงานราชการ

                หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน

         4.  มูลนิธิ หรือสมาคม 

                หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

(2)  กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA   ใช้หลักฐานเอกสารดังนี้

         1.  แบบคำขอต่ออายุ  ตท.5
         2.  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  พร้อมสำเนา
         3.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
         4.  สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
         5.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

(1)     เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย  ที่มีการรับรองความถูกต้อง

(2)     สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

         -          เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)  หรือผู้รับมอบอำนาจ
         -          เอกสารของคนต่างด้าว  ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ  หรือผู้รับมอบอำนาจ

 

 

รายละเอียดเอกสาร ตท.7  

แบบที่ 1  ขอเพิ่ม / เปลี่ยน  สถานที่ทำงาน

      1. แบบฟอร์ม  ตท.7

      2. ใบอนุญาตทำงาน (พร้อมสำเนา)

      3. หนังสือชี้แจงความจำเป็น

      4. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

      5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

      6. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์

      7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) +  ภพ.01

      8. หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท  ของนายจ้างและคนต่างด้าวในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเอกสารเอง

      9. กรณีผู้รับรองการจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวด้วย

      10. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

      11. ตท.10 แจ้งเข้า (นายจ้างใหม่) และ ตท.10 แจ้งออก (นายจ้างเดิม)

      12. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงานใหม่ + รูปถ่ายสถานประกอบการของบริษัทใหม่ 4 รูป ป้ายชื่อบริษัท 2 รูป  ภายใน 2 รูป


แบบที่ 2  ขอเพิ่ม / เปลี่ยน  ที่ตั้งสถานที่ทำงาน ที่ตั้งสาขา ท้องที่

      1. แบบฟอร์ม  ตท.7

      2. ใบอนุญาตทำงาน(พร้อมสำเนา)

      3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

      4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานและ / หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้     รับการต่ออายุจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

      5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) + ภพ.09

      6. หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท  ของนายจ้างและคนต่างด้าวในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเอกสารเอง

      7. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

      8. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงานใหม่ + รูปถ่ายสถานประกอบการของบริษัทใหม่ 4 รูป ป้ายชื่อบริษัท 2 รูป  ภายใน 2 รูป


แบบที่ 3  ขอเพิ่ม / เปลี่ยน  ตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน

      1. แบบฟอร์ม  ตท.7

      2. ใบอนุญาตทำงาน(พร้อมสำเนา)

      3. หนังสือชี้แจงความจำเป็น

      4. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

      5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

      6. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์

      7. หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท  ของนายจ้างและคนต่างด้าวในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเอกสารเอง

      8. กรณีผู้รับรองการจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวด้วย

      9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

Visitors: 97,415