ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

(1) การยื่นคำขอ                                                                                        ฉบับละ        100    บาท

(2) ใบอนุญาต

         (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน                                            ฉบับละ        750     บาท

         (ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน                   ฉบับละ      1,500    บาท

         (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี                         ฉบับละ      3,000    บาท

 (3) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

      (ก) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกินสามเดือน                             ครั้งละ   750  บาท

      (ข) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน เกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน   ครั้งละ 1,500 บาท

      (ค) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน เกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี         ครั้งละ 3,000 บาท

 (4) ใบแทนใบอนุญาต                                                                               ฉบับละ             500    บาท

 (5) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน                                         ครั้งละ            1,000    บาท

 (6) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง                                                ครั้งละ            3,000    บาท

 (7) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน                     ครั้งละ            1,000    บาท

 (8) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต                          ครั้งละ               150    บาท

 

 

 

 

 

Visitors: 97,417